مرزبانی: انهدام تیم تروریستی در مرزهای شرقی آذربایجان
۲ نفر از اعضای تیم تروریستی که قصد انجام عملیات خرابکارانه در داخل کشور را به همراه مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی داشتند در منطقه مرزی خداآفرین دستگیر شدند.