مرجع آگاه: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهینامه فرودگاهی نداشت/ هواپیماها در گرما با حداکثر مسافر و بار پرواز نکنند.
این مقام آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت انفجار لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها یک عامل باند فرودگاه نبوده و سازمان یک سری عوامل و اتفاقات را بررسی کرده است و اتفاقات زنجیره ای از عوامل است. و نمی تواند یک عامل داشته باشد.