مدیرکل گمرک: عدم صدور پروانه استخدامی گمرکی در ۱۲ سال گذشته / مواجهه با کمبود نیروی کار / آگهی فراخوان استخدام منتشر می شود.
علیرضا مقدسی: تعدادی از همکارانم سه شیفت کار می کنند، تعدادی از نیروها عقب نشینی کرده اند و خروجی داشته ایم، اما ورود به خصوص در حوزه فناوری و وحدت صورت نگرفته و کمبود نیروی گمرکی داریم. . .