مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی: هورمون به مرغ‌ها تزریق نمی‌شود
حبیب اسدالله نژاد: علاوه براینکه استفاده اجتناب کرده اند هورمون برای انبساط طیور مالی نیست اجتناب کرده اند تذکر نسبتاً هم توجیه پذیر نیست.