مدارس ایلام فردا تعطیل است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ستاد مدیریت فاجعه استانداری ایلام اظهار کرد: فردا مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی در سرتاسر استان تعطیل است.

مجید بیگلریان عنوان کرد: علاوه بر این بر ایده این مصوبه تحریک کردن ورزش ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها نیز همراه خود ۲ ساعت تاخیر در کنار است کدام ممکن است بعد از همه این تاخیر برای ادغام کردن تجهیزات‌های ارائه دهندگان رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی نمی‌شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این ورزش ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها در تمام استان همراه خود ۲ ساعت تاخیر تحریک کردن می شود.