مدارس ایلام سه شنبه تعطیل است
بنا بر پیش بینی هواشناسی گرد و غبار تا فردا در استان ایلام ادامه خواهد داشت که از عصر فردا به تدریج از غلظت آن کاسته می شود.