محسن غرویان: مردم بیان می کنند که این نظام، نظام روحانیت و آخوند است/ هر اقدامی که از سوی حکومت و حکومت صورت می گیرد به روحانیت نسبت داده می شود.
کارشناس و محقق دینی: در حال حاضر مسائلی مانند گرانی و فشار اقتصادی از جمله مشکلات و دغدغه های مردم است و مسئولین گاهی در این خصوص نکاتی را مطرح و تذکر می دهند و اگر سیاست و روش و حرفه ادامه پیدا کند، مردم دچار مشکل می شوند. با روحانیت و روحانیت با مردم خواهد بود.