قیمت نان اصلاح نکرده استقیمت نان را اصلاح ندادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های زودتر تدریجی ماند. اگر در جایی همراه خود افزایش بوتلگ قیمت نان مواجه شویم، قطعا تحریم ها همراه خود این چیزها برخورد خواهد کرد.