قوانین رئیسی برای یامین پور + “مهمترین انتظارات”
احیای دبیرخانه شورای عالی جوانان و فعال شدن ظرفیت دستگاه های اجرایی شورا، ایفای نقش نمایندگی شورا در کانون ها و مجامع جوانان و ارتقای نقش و جایگاه ستاد ملی سازمان امور جوانان بخشی از انتظارات رئیس جمهور از دبیر است.