فیلم| افنجار ورزشگاه فرانکفورت پس از سوت پایان/ هجوم هواداران به داخل زمینفیلم| افنجار ورزشگاه فرانکفورت پس از سوت پایان/ هجوم هواداران به داخل زمین