فروغ بهمن پور; ۵۰ سال از تاریخ زنده موسیقی ایران
این مقاله درباره روزنامه نگار محققی است که صدها ساعت با بزرگان موسیقی ایران به گفتگو نشسته و خاطرات آنها را ثبت کرده است…