فرانسه مسجدی دیگر را می بنددعنوان شده است که مسجد در آلونس ، فرانسه. بسته خواهد شد به دلیل “از ایده های افراطی دفاع می شود”

دیدگاهتان را بنویسید