غیر از عذرخواهی از ملت، کاری از دست ما بر نمی آید – تجارت نیوز

غیر از عذرخواهی از ملت، کاری از دست ما بر نمی آید – تجارت نیوز