علی رضا مبتلا دانستن درباره ماجرای پارتی آمریکایی می گوید: ۲ سال در سپاه پاسداران بودم / دوتابعیتی ممکن است جعلی است
این خبر کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند طریق مدیریت گذرنامه رفتم هر دو تجربه هواپیما شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی صندلی شخصی نشستم هر دو مرزبانان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا اجتناب کرده اند هواپیما پیاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اینکه ممکن است دوتابعیتی کانادایی هستم همه کذب است.