علی بن مهزیار در سرود «سلام فرمانده» کیست؟ (فیلم)
جمله «بیا کمکم کن، بگیر، بگیر علی بن مهزیات» از سرود «سلام فرمانده» این روزها بازتاب زیادی در بین مردم داشته است.