علی اف: در نبرد قره حیاط پشتی، روسیه اجتناب کرده اند طریق ایران، برای ارمنستان سلاح فرستاد
وی همراه خود ردیابی به کشتی تسلیحات اجتناب کرده اند روستوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدوک به ارمنستان، تاکید کرد: اجتناب کرده اند دوستان گرجستانی شخصی خواستیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق تعطیل حریم‌ اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای زمینی مانع حمل این سلاح‌ها شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها نیز این کار را کردند.