عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ۲ ملت اول روی زمین هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند مین های زمینی شکسته اندنیروهای پاکسازی در ایران به از کیت باکلاس پاکسازی مجهز نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه مین های کاشته شده توسط بعثی ها در گرد و غبار ایران در اختیار مقامات های جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت.