عالم هدایت: افرادی که عده ای را به خاطر بی حجابی علیه زن قرار می دهند، دشمن خدا هستند
در نظام اسلامی ما حرامی نباشد. افراد در اعمال شخصی آزادند، با این حال در بخش اجتماعی نمی توان اجتناب کرده اند این امر جلوگیری کرد.