ضیافت مهربانی ماه مبارک رمضان در گلستان – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


عارف کیانی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: همراه خود ملاحظه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به تعمیر خواستن خانوار های خرس محافظت استانداری، نظرسنجی مهربانی در فرمان انجام تبدیل می شود.

رئیس صفحه بحث بهزیستی استان گلستان ضمن تاکید بر بهره مندی اجتناب کرده اند توانمندی های خیران افزود: این قالب اجتناب کرده اند روز اول ماه مبارک رمضان مهم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه عید سعید فطر شکسته نشده می تواند داشته باشد.

وی اظهار داشت: در اجرای این قالب اجتناب کرده اند قابلیت تمامی نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات خرس محافظت بهزیستی استفاده تبدیل می شود.

کیانی اظهار داشت: مردمان می توانند کمک های شخصی را اجتناب کرده اند طریق شماره حساب هر دو درگاه های اینترنتی صنوبر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود برای مشاوره ادارات بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات خیریه کمک های غیر نقدی شخصی را انجام دهند به همان اندازه در اسرع وقت بین نیازمندان تخصیص شود.

جشن رمضان در گلستان برگزار می شود