ضعف عضلانی چیست؟
ضعف عضلانی باعث ایجاد مشکلاتی در انقباضات طبیعی ماهیچه ها می شود و در نتیجه توانایی انجام حرکات فعال و کاهش قدرت بدنی را به خطر می اندازد.