صدور مجوز احداث زمینه تشویقی نامزدها مونتاژ املاک مشترک / افتتاح ۷ ایستگاه جدید مترو


به گزارش خبرنگار بخش شهری خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی در محیط پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین مونتاژ شورای اسلامی شهر تهران در مخلوط خبرنگاران گفت: ۷ ایستگاه جدید مترو امسال افتتاح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۱۴ کیلومتر کسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ متر تولید دیگری کسری است. بخش ها باید جبران شود.” اگر نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هفت جاده پرانرژی مترو قیمت شود، نیاز به استفاده اجتناب کرده اند جاده هفت مترو دوچندان تبدیل می شود. متعاقباً هدف بی نظیر مدیریت شهری پایان دادن این هفت جاده است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن تحقیق ۴ جاده تولید دیگری همراه خود ۱۳۸ ایستگاه به استفاده از می رسد.

شهردار تهران دانستن درباره مونتاژ LRT اظهار داشت: در بازتاب بزرگراه ای اجتناب کرده اند شرق تهران به وردآورد پیش سوراخ بینی می شد کدام ممکن است اکنون اجرای این ماموریت مجددا پرانرژی شده است. همراه خود شرکتی در مالزی نیز تصمیم گرفته شد به همان اندازه در صورت تایید شورای برتر بازدید کنندگان سایت، این قالب توسط بخش شخصی اجرا شود.

وی همراه خود دقیق اینکه این ارقام درآمدی برای شهرداری تهران کافی نیست، اظهار داشت: اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۳ به بعد صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا کرد با این حال در سال ۱۳۹۷ جهش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر رو به کاهش گذاشت. در سال ۱۳۹۹ بیش اجتناب کرده اند ۷۰۰۰ پروانه ساختمانی صادر شد. سال قبلی حدود ۵۳۰۰ مجوز صادر شده است.

شهردار تهران علاوه بر این تاکید کرد: شهرداری توجه به راه تحمیل تسهیلات مونتاژ مسکن است. این راه برای ادغام کردن {فشرده سازی} نمی شود. این قالب شهرداری در شرایطی فرسوده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق کمیته ماده پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهرسازی در ازای تجمیع املاک، مجوز کف تشویقی می دهیم به همان اندازه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز برای ساکنان به صرفه باشد.

زاکانی تصریح کرد: بر ایده برآوردهای {انجام شده} در تجمیع املاک فرسوده، اعطای پروانه تشویقی عالی کلاسه برابر ۷۰ سهم مشوق به نامزدها {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خم شدن شهر {به سمت} فرسودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایداری تبدیل می شود.

به مشاوره وی، مشکلات مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به ۵ دسته قطع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دسته برای ادغام کردن عدم اکتسابی مشکلات تردد به همان اندازه ۲۳ سهم است کدام ممکن است به طور معمول افزایش مشکلات را برای ادغام کردن تبدیل می شود. این افزایش به شهرداری اجازه می دهد به همان اندازه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در شهر را آسانسور تنبل.

شهردار تهران اظهار داشت: جدا از این گروه های مختلفی در شهرداری وجود دارند کدام ممکن است همراه خود انضباط پولی باعث انبساط درآمد مدیریت شهری شدند. این درآمد در بازتاب موجود بوده با این حال در محل صحیح در نظر گرفته نمی آید. شناخته شده به عنوان مثال، اجتناب کرده اند زمان روی کار روبرو شدن مدیریت شهری جدید، درآمد حاصل اجتناب کرده اند بخش زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی سه برابر شده است.

زاکانی همراه خود ردیابی به اینکه شهرداری برای تغییر قابلیت قیمت کرد مجموعه اجرایی به جایگزین های درآمدزا گام برداشته است، دقیق کرد: شناخته شده به عنوان مثال چرخه ضایعات پولی در تهران حداقل ۳۵۰۰ میلیارد تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ میلیارد تومان قیمت تبدیل می شود. برای ایجاد ثروت..برو باشی جیب افراد اجتناب کرده اند این طلای ناپاک.

وی در طولانی مدت حداقل بودجه پژوهشی شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۱ را برابر ۶۲ هزار میلیارد تومان ادعا کرد.

شهردار تهران همراه خود دقیق اینکه هدف مختصر مدت شهرداری در بخش بار کلی نوسازی تاکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ناوگان اتوبوسرانی است، تصریح کرد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود حدود ۱۵۰ سهم قابلیت حال اتوبوس باشد. ناوگان در سال ۱۴۰۱ انبساط خواهد کرد، یعنی ۳۲۵۰ اتوبوس ایجاد ممکن است به همان اندازه ۱۵۰ سهم قابلیت حال افزایش یابد. این نسبت به فاصله های در گذشته بی سابقه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انبساط در یک واحد سال بی سابقه {بوده است}.

زاکانی اجتناب کرده اند تبدیل کردن ۱۳۰۰ تجهیزات اتوبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ۹۵۰ تجهیزات اتوبوس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: علاوه بر این مجوز ۱۰۰۰ اتوبوس تولید دیگری اجتناب کرده اند گروه زیرساخت برای واردات اتوبوس همراه خود عمر کاری کمتر اجتناب کرده اند ۵ سال اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند ملت صادر شد.

شکسته نشده/
این را برای صفحه اول سریع دهید