صادرات چای ترکیه به ۹۳ کشور / بلژیک، آلمان و بریتانیا، بزرگترین خریداران
در این راستا ترکیه در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ به بلژیک ۲ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۶۸۰ دلار، آلمان یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۸۰ دلار و انگلیس یک میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۰۴ دلار چای صادر کرده است.