شورش علیه رژی/ حکم تحریم تنباکو از چه کسی بود؟
امین الدوله در «خاطرات سیاسی» می‌گوید: “استعداد مردم، حکم را به کرسی نشاند و جناب میرزا هم به خود گرفت و انکار نفرمود”.