شهرستان ورزقان پایگاه ابدی برای دفاع اجتناب کرده اند جنگل‌های ارسباران ندارد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نعمتی عصر عالی شنبه در مونتاژ ستاد پیشگیری، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی عملیات {پاسخ به} فاجعه شهرستان‌های جهان ارسباران همراه خود محوریت اطفای حریق جنگل‌های ارسباران در کلیبر گفت: برای پیشگیری اجتناب کرده اند بروز منقل‌سوزی در جنگل‌های ارسباران، مهم‌ترین موضوعی کدام ممکن است باید در میل قرار گیرد ارتقای درجه اعلان افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص {است تا} روزی کدام ممکن است به این موضوع معتقد نباشیم قطعاً بازو‌یابی به نیازها امکان پذیر نیست {خواهد بود}.

فرماندار ورزقان افزود: بی‌توجهی به کودک‌ترین موضوعات اجتناب کرده اند جمله مناطق بااهمیت چون جهان‌ی ارسباران، می‌تواند مسئله تعیین کنید‌گیری فاجعه باشد؛ در مواقع بروز منقل‌سوزی در جنگل‌های ارسباران روزی می‌توانیم اجتناب کرده اند قابلیت افراد محلی بهره‌مند شویم کدام ممکن است در بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید نیازمندی‌های آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده باشیم.

وی بابیان این‌کدام ممکن است شهرستان‌های ارسباران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های به فرماندهی اطفای حریق جنگل‌ها اجتناب کرده اند ابتدایی‌ترین از دستگاه جهت اطفای حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود منقل‌سوزی محروم هستند، اظهار داشت: اگر واقع بینانه به موضوع تمدید شده شدن اطفای حریق در جنگل‌های ارسباران ظاهر شد کنیم، متوجه می‌شویم کدام ممکن است تجهیزاتی برای اطفای حریق در شهرستان‌ها نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان آن قبلی به همان اندازه همراه خود ناچیزترین پتانسیل ها به مهار منقل‌سوزی برویم.

شهرستان ورزقان پایگاه دائمی برای حفاظت از جنگل‌های ارسباران ندارد

نعمتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق برای عشایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاییان ساکن در جنگل‌های ارسباران را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: متأسفانه قالب‌های تشویقی عشایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاییان محیط جنگل‌های ارسباران جهت ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص نداریم، این در حالی است کدام ممکن است اگر قالب‌های تشویقی برای جنگل‌نشینان داشته باشیم می‌تواند آن‌ها را به ایمنی اجتناب کرده اند جنگل‌های ارسباران الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترغیب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی موجب می‌شود در مواقع بروز منقل‌سوزی به یاری تجهیزات‌های به فرماندهی بشتابند.

فرماندار ورزقان همراه خود تأکید بر این‌کدام ممکن است جنگل‌های ارسباران تا حد زیادی در بخش شهرستان‌های ورزقان، خداآفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیبر محور است، ابراز داشت: شهرستان ورزقان پایگاه ابدی برای اطفای حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند جنگل‌های ارسباران ندارد در حالی کدام ممکن است این شهرستان دارای بیشترین سهم اجتناب کرده اند جنگل‌های قره‌جدید است.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای مهار فوری منقل‌سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند توسعه آن در شهرستان‌های ارسباران {وجود ندارد}، ولی اگر قصد داریم جنگل‌های ارسباران را اجتناب کرده اند تهدیدها در امان نگه‌داریم مورد نیاز {است تا} اقدامات ممکن اجتناب کرده اند آموزش افراد محلی به همان اندازه از دستگاه اطفای حریق شهرستان‌ها تهیه کنید شود.