شعب موسسه مالی: راهنمایی جدیدی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن عروسی در جاری حاضر ۷۰ میلیون تومان است
بر مقدمه این بخشنامه، موسسه مالی ها موظفند بر مقدمه شهرت نامزدها، کمتر از همراه خود اخذ سفته اجتناب کرده اند متقاضی هر دو ضامن اصلی نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.