شروع به جمع آوری ۲۷ دوربین نظارتی آژانس از تاسیسات هسته ای / ناخالص: ۴۰ دوربین همچنان فعال است
طبق گزارش ها، دوربین ها و داده های جمع آوری شده توسط آنها توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن مناطق مهر و موم شده است.