«سوسیالیسم با چهره انسانی»: نفی سرمایه داری و دیکتاتوری
اصلاحات دموکراتیک دوبچک باعث شد تا مقامات اتحاد جماهیر شوروی نسبت به او مشکوک شوند و سرانجام، هشت ماه پس از ظهور سوسیالیسم انسانی در چکسلواکی، نیروهای پیمان ورشو وارد چکسلواکی شدند و دوبچک را برکنار کردند.