سقف ریالی داروخانه ها برداشته شد
تمامی نسخه هایی که به داروخانه ها می رود توسط داروخانه ها بسته بندی و به صورت الکترونیکی به سازمان بیمه سلامت ارسال می شود و ما هزینه این نسخه ها را بدون کسر پرداخت می کنیم.