سعید نفیسی; نوشته های تمیز زیر صندلی
اشاره کنایه آمیز یک منتقد سینما به نام پژوهشگر معروف فارسی زبان در نشستی باعث شد تا نام وی در برنامه سنگین شود و این مقاله نیز بر همین اساس است.