سعید لیلاز را ببینید: صلح از لوله توپ می آید نه از توافق/ ملت زیر بار فساد و سوء مدیریت له شده است.
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه “صلح از لوله توپ می آید نه از توافق” گفت: دانش ساخت بمب اتم سپر ژئوپلیتیک ایران است. وی معتقد است که تمامی دستاوردهای احتمالی احیای برجام موقتی است.