سرمایه داری اجتماعی؛ معجزه اقتصادی آلمان
محتوای اصلی این مدل ایده “بازار اجتماعی” است. به معنای تلاش برای ترکیب اصول رقابت بازار با نیاز به همبستگی و انسجام اجتماعی است.