سازماندهی محل کار معاضدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی قضایی قوه قضائیه آذربایجان غربی – خبرگزاری مهر اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اوتیباتی ظهر بلافاصله دوشنبه در مونتاژ حمایت حقوقی – قضایی اجتناب کرده اند ورزش های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشی تجهیزات قضایی استانداری افزود: در راستای حمایت حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها استانداری. همراه خود همکاری قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط متخصصان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط متخصصان حقوقی میز پشتیبانی پایین ممکن است خوب نهاد قضایی در قوه قضائیه تشکیل تبدیل می شود.

وی شکسته نشده داد: همراه خود سازماندهی این محل کار، حمایت های اجباری اجتناب کرده اند سوی دادگستری استان، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تکیه کن به کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی شاغل در جهان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها انجام تبدیل می شود به همان اندازه شاهد انبساط نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها – بر مقدمه آن باشیم. واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اشتغال». زی برای نوجوانان استان باشد.

عتباتی تصریح کرد: قوه قضائیه شناخته شده به عنوان مجموعه حمایتی ممکن است بر مقدمه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم روزآمد، حمایت های قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی اجباری را اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی به انگشت آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز در اصل کار شخصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست کدام ممکن است {در این} مورد همراه خود تشکیل ۲۵ مونتاژ شورای برتر انقلاب مدیریت اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته حمایت اجتناب کرده اند قضایی در استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تصویب مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های قانونی، مشکلات واحدهای تولیدی راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه راکد مرتفع شد.

حسین مجیدی، دادستان کل وسط استان {در این} مونتاژ ذکر شد: تجهیزات قضایی استان در یک واحد سال قبلی همراه خود بازدید میدانی سعی در تعمیر سبدها واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن ۷۷ انتخاب کلان در کلاس ها پشتیبانی قضایی شورای استان داشت. . شهرستان

در پایان دادن مونتاژ، هر خوب اجتناب کرده اند اعضای مونتاژ بازخورد شخصی را در خصوص موضوع مونتاژ خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی را مطرح کردند.