ساختار پیشنهادی «واردات خودرو» به هیات مقامات سر خورد


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات همراه خود تخلیه پستی در صفحه خصوصی شخصی در توئیتر، اجتناب کرده اند تهیه ساختار «صدور مجوز واردات خودرو» در ستاد توافق مالی مقامات خبر داد.

وی {در این} پست نوشت: «ساختار پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو، در ستاد توافق مالی مقامات مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت تصویب به هیات مقامات تقدیم شد».

گفتنی است، اعضای مجمع پیش آگهی مصلحت نظام نیز در مونتاژ جدیدترین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان تجزیه و تحلیل ماده ۴ ساختار ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودرو)، ضمن موافقت همراه خود دستور این مصوبه، مقرر کردند کمیسیون زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی مجمع همراه خود تجزیه و تحلیل از محسوس این ماده، ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای ‌آن را تصمیم گیری تنبل.

 

 

انتهای پیام/ 
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید