رژه تضمین ها خواه یا نه مصلحت رئیس جمهور به جیب مقامات است؟
وقتی پدری به فرزندش قول کسب دوچرخه هر دو وسایل ورزشی می دهد، ابتدا به جیب شخصی مورد توجه قرار گرفت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند کسب معدل خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدل خوشایند صحبت می تدریجی.