روزنامه خراسان: رادیو مخاطب را عصبانی می کند
تعصبات غلیظ در محتوا، بدون رعایت اصول خبر، مخاطبی را که دسترسی زیادی به انواع رسانه های مجازی دارد را دفع می کند.