روایت انتقاد منصفانه اصلاح‌طلب اجتناب کرده اند اصلاح تعرفه انرژی الکتریکی پرمصرف‌ها


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، رئیس جمهور در یکپارچه نشست‌های صمیمانه شخصی، به تازگی نسبت به برگزاری دیداری همراه خود سیاسیون اجتناب کرده اند خم شدن‌های خاص سیاسی اقدام کرد، این نشست‌ کدام ممکن است مقیاس سیاسی فشرده‌ای داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استقبال محله سیاسی نیز قرار گرفت، چندین نکته مالی را نیز در شخصی جای داد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این مسایل موضوع تعرفه انرژی الکتریکی بود.

ماجرای این موضوع مالی در‌ نشست‌ رئیس جمهور جایی بود کدام ممکن است مجید انصاری در صحبت‌های شخصی آن را مهم زد. بنابر شنیده‌های قریب به مضمون اجتناب کرده اند این مونتاژ، معاون حقوقی حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری وی، در دقیق گلایه شخصی اجتناب کرده اند کار کردن مالی مقامات همراه خود انتقاد اصلاح تعرفه انرژی الکتریکی پرمصرف‌ها عنوان کرده بود:«مقامات شخصی مسبب برخی اجتناب کرده اند گرانی‌هاست، الگوی‌اش هم همین گرانی انرژی الکتریکی است کدام ممکن است توسط شخصی مقامات تکمیل شد.»

در یکپارچه این مونتاژ، رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اظهارات مجید انصاری در خصوص تعرفه انرژی الکتریکی دلیل داد‌: «‌افزایش این تعرفه‌ها پروژه قوانین بودجه بوده کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شد‌، با این حال مقامات پیشین متاسفانه هر پروژه قانونی را کدام ممکن است قابل دستیابی بود موجب بروز نارضایتی شود، مسکوت گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا نکرد.»

*اصلاح نظام تعرفه‌گذاری آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی پروژه مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه است

فارغ اجتناب کرده اند اینکه اصلاح تعرفه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی تکلیفی است کدام ممکن است قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ در بند «ی» تبصره ۸ این قوانین به عهده مقامات گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بودجه ۱۴۰۱ نیز این دشواری تصریح شد شده است، نکته قابل ملاحظه پیرامون نقد مطرح شده توسط معاون حقوقی رئیس جمهور سابق، از محسوس نبودن این دیدگاه پیرامون اصلاح تعرفه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی شناخته شده به عنوان ۲ رکن زیرساختی در ملت است.

 


بند «ی» تبصره ۸ قوانین بودجه سال ۱۴۰۰

 

جایی کدام ممکن است این مقام سیاسی همراه خود سابقه اجتناب کرده اند اصلاح تعرفه اقلیت مشترکان پرمصرف خانگی تعبیر گرانی انرژی الکتریکی را انجام می‌دهد، در حالی کدام ممکن است بر ایده مصوبه هیئت مقامات در بخش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، هیچ اصلاح قیمتی در قیمت انرژی الکتریکی مشترکان کم خوردن اتفاق نمی‌افتد.

* قیمت انرژی الکتریکی ۷۵ سهم اجتناب کرده اند مشترکان خانگی اصلاح نکرده است

{در این} راستا اگر به نظر می رسید از محسوس‌تری به اجزاء مصوبه برقی هیئت مقامات داشته باشیم، مشترکان کم خوردن همراه خود قید اینکه خرس محافظت کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بهزیستی باشند مشمول تعرفه رایگان قیمت انرژی الکتریکی خواهند شد.

 


ماده منصفانه مصوبه برقی مقامات

 

جدا از این، چون آن است عنوان شد، در مصوبه مذکور هیئت مقامات هیچ اصلاح قیمتی در خصوص مشترکان کم خوردن لحاظ نمی‌شود. این دشواری در شرایطی اهمیت پیدا می‌تدریجی کدام ممکن است بدانیم ۷۵ سهم اجتناب کرده اند مشترکان خانگی انرژی الکتریکی جزء مشترکان کم خوردن کلاس‌بندی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در الگوی تصمیم گیری شده توسط وزارت انرژی نسبت به خوردن این حامل قدرت اقدام خواهند کرد.

*الهام بخش ویژه کم‌خوردن‌ها همراه خود تیز کردن پاداش‌های قابل ملاحظه برای صرفه‌جویی

عمیق مصوبه انرژی الکتریکی هیئت مقامات در خصوص مشترکان کم مصرفی کدام ممکن است الگوی استفاده اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی را رعایت می‌کنند به موضوع عدم اصلاح تعرفه ختم نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش‌های فشرده‌ای نیز {در این} مصوبه برای مشترکان کم خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکانی کدام ممکن است صرفه‌جویی را در اصل کار شخصی قرار می‌دهند فکر شده است.

بر این ایده آن دسته اجتناب کرده اند مشترکان خانگی کدام ممکن است در ماه‌های خوب و دنج سال نسبت به فاصله درست مثل سال قبلی کمتر انرژی الکتریکی خوردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان استفاده انرژی الکتریکی آن‌ها زیر الگوی خوردن باشد، مشمول الهام بخش‌های مصوبه هیات مقامات خواهند شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اگر میزان کاهش خوردن مشترکان در ساعت سر بار {اتفاق بیفتد}، میزان پاداش تصمیم گیری شده برای هر کیلووات ساعت ۲ برابر احتمالاً خواهد بود.

 


تبصره ۳ ماده سه مصوبه برقی مقامات

 

بر این مبنا به نظر می رسید از محسوس به مصوبه برقی هیئت مقامات خاص می‌تدریجی کدام ممکن است اساسا تعرفه انرژی الکتریکی اصلی مشترکان خانگی ۹ تنها همراه خود اصلاح مواجه نشده اما علاوه بر این الهام بخش‌های جذابی نیز {در این} بخش برای این دسته اجتناب کرده اند مشترکان فکر شده است.

*اصلاح تعرفه انرژی الکتریکی پرمصرف‌ها در جهت احیای عدالت

به گزارش فارس، مصوبه انرژی الکتریکی مقامات در امتداد طرف ارکان تشویقی فکر شده منصفانه رکن تنظیمی همراه خود هدف صرفه‌جویی مشترکان پرمصرف نیز فکر است. جایی کدام ممکن است خوردن فراتر اجتناب کرده اند الگوی تنها ۲۵ سهم اجتناب کرده اند مشترکان زمینه تحمیل ناعدالتی در بخش تیز کردن یارانه قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ضربه به جامعه انرژی الکتریکی ملت را تحمیل می‌تدریجی. بر ایده به روزترین آمار حاضر شده {در این} بخش اجتناب کرده اند سوی وسط آمار ۵۱ سهم اجتناب کرده اند یارانه قدرت بخش انرژی الکتریکی به جیب ۳ دهک پردرآمد محله می‌رود.

در چنین شرایطی مصوبه انرژی الکتریکی مقامات در جهت کاهش ناعدالتی یاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب به صنعت انرژی الکتریکی همراه خود هدف تامین ثابت قدرت برای افراد، تعرفه انرژی الکتریکی مشترکان پر خوردن آن هم تنها برای مصارف فراتر اجتناب کرده اند نمونه را اصلاح کرد.

بر ایده عمیق مصوبه یاد شده، مشترکانی کدام ممکن است در مقابل الهام بخش‌های تصمیم گیری شده همچنان به خوردن بالای شخصی یکپارچه دهند، اجتناب کرده اند منصفانه به همان اندازه ۱.۵ برابر الگوی خوردن در ماه باید ۱.۵ برابر قیمت تمام شده ساخت انرژی الکتریکی را برای هر کیلووات ساعت بپردازند، علاوه بر این انرژی الکتریکی خوردن شده بین ۱.۵ به همان اندازه ۲ برابر نمونه برابر ۲.۵ برابر قیمت تمام شده ساخت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوردن شده مازاد ۲ برابر الگوی خوردن همراه خود نرخ  ۳.۵ برابر قیمت تمام شده ساخت انرژی الکتریکی برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود.

 


ماده سه مصوبه برقی مقامات

 

مورد نیاز به اشاره کردن است، همه مشترکان خانگی اعم اجتناب کرده اند پرمصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم خوردن برای تعرفه مطابق الگوی خوردن تصمیم گیری شده هیچ افزایش قیمتی را تخصص نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه انرژی الکتریکی آن‌ها تغییری را تخصص نکرده است.

*استقبال ویژه اقتصاددان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان قدرت اجتناب کرده اند اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی الکتریکی

{در این} اتصال مصوبه برقی مقامات مطابق همراه خود پروژه مجلس شورای اسلامی مورد استقبال متعدد اجتناب کرده اند متخصصان بخش قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اقتصاددان‌ها قرار گرفت. برای مثال، ابراهیم رزاقی، درک بازنشسته مدرسه اقتصاد دانشکده تهران در پاسخ به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی الکتریکی توسط مقامات آگاه بود: «‌رویکرد مقامات در مصوبه جدیدترین این بود کدام ممکن است برای حد مشخصی اجتناب کرده اند خوردن انرژی الکتریکی، یارانه برای همه مردمان موجود است، با این حال اگر مشترکی خواست اصولاً اجتناب کرده اند الگوی تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی استفاده تدریجی، باید بهای دقیق قدرت را بپردازد کدام ممکن است مشخصا رویکرد صحیحی است.»
نویسنده کتاب «الگویی برای بهبود مالی ایران» تاکید کرد: «مصوبه برقی مقامات کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای بهمن‌ماه اجرایی شد، گام موثری در جهت باور عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این هدف مهم ختم می‌شود».

همراه خود ملاحظه به بازنگری از محسوس مصوبه مقامات در بخش اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی الکتریکی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری آن هم تنها برای خوردن فراتر اجتناب کرده اند الگوی مشترکان پرمصرف به هیچ عنوان منطبق بر تعبیر گرانی انرژی الکتریکی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد، نا اعلان اجتناب کرده اند عمیق این سیستم مقامات زمینه تعیین کنید‌گیری چنین اظهار نظری آن هم در چنین درجه سیاسی شده است.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید