رباتی که در عرض یک ساعت راه رفتن را خوب یاد می گیرد
مورتی توسط یک الگوریتم هوش مصنوعی کنترل می شود که اطلاعات زیادی در مورد پاهای ربات، مانند شکل دقیق هر جزء، ندارد. یک برنامه کامپیوتری قادر است با انجام عملکردی مشابه عملکرد نخاع حیوانات به ربات راه رفتن را در مدت زمان کوتاهی آموزش دهد.