راهبرد دشمن بازی با خون مظلوم در فضای مجازی است


سخنگوی دولت گفت: کارفرمایان تروریست به دنبال دو راهبرد کشتار هدفمند یا کور در خیابان و بازی با خون مظلوم و بی گناه در فضای مجازی هستند.

به گزارش ایسنا؛ علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

کارفرمای تروریست پس از شکست پروژه شورش و ضربات، همزمان دو راهبرد را در پیش گرفت: کشتار هدفمند یا کور در خیابان، بازی با خون مظلومان و بی گناه در فضای مجازی. ایران بزرگ مثل همیشه پیروز این جنگ ترکیبی و تمام عیار خواهد بود.