راه‌اندازی تاسیسات تولیدی مکانیزه ساخت شاهدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماری‌جوانا در آمریکا (فیلم)ایالت کالیفرنیای آمریکا خوردن اوقات فراغت علف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهدانه را اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۶ قانونی کرده است. همراه خود این جاری این چرخ دنده در تولید دیگری ایالت‌های آمریکا در فهرست چرخ دنده مدیریت شده که همچنان ادامه دارد.