“راست جدید”؛ فرزند نئولیبرالیسم و ​​نئومحافظه کاری
به طور کلی، قانون جدید از نظر اقتصادی و سیاسی لیبرال است، یعنی بر آزادی اقتصادی، کاهش مالیات، بازار آزاد و دولت محدود تاکید دارد. اما او از نظر اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی محافظه کار است.