“رئالیسم سوسیالیستی”؛ نفی “هنر جعلی”
ماکسیم گورکی از پایه گذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی است و رمان «مادر» او از نمونه های بارز این سبک ادبی است.