دیوان عالی کشور: چند تن از عاملان قتل شهدای صیادی دستگیر شدند
با وجود برخی محدودیت ها و برخی کارها نمی توانیم تعطیل کنیم. اگر وظیفه شرعی خود را واسطه نمی‌کردیم، امام حسین (ع) را غوغا می‌کردیم.