"دولت نباید آسیب ببیند. مشکلات حداکثر تا ژانویه ادامه خواهد داشت"
دولت ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از محل هدفمندی یارانه ها را برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش بینی کرد و در نهایت تا آذر یا دی ماه سال جاری سختی ها ادامه خواهد داشت اما شرایط اقتصادی خوبی را تجربه خواهیم کرد.