دنیای هدایت: واکسیناسیون در مخالفت با نفرین




دوستان انقلاب بدانند حرف های روی پایین کیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب باشند در پایین دشمن تفریحی نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حرف هایمان در راه خدا نیفتند.