دعای روز اول ماه مبارک رمضاندر بخشی اجتناب کرده اند این دعا می خوانیم: «خدایا ما را اجتناب کرده اند خواب غفلت بیدار کن». غفلت مهم واژه ای است کدام ممکن است خداوند متعال در آیات متعددی اجتناب کرده اند قرآن کریم نسبت به آن است هشدار داده است. کارگری کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند مؤمنان در اطراف شود، راه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روحی آنان باز می تواند.