دستور استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در فرودگاه ها
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری اداری و عملیاتی و همچنین پایانه ها به منظور حفظ جان مسافران در فرودگاه های کشور الزامی شده است.