دستورالعمل گروه مدیریت فاجعه شهر تهران به رویداد روز شخصیت – خبرگزاری مهر اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، گروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه شهر تهران دستورالعمل افزایش امنیت در روز شخصیت را صادر کرد.

در محتوای متنی این دستورالعمل آمده است؛

بر ایده نقشه‌های پیش‌سوراخ بینی خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن‌های پیش‌سوراخ بینی دیجیتال طی در لحظه جمعه ۱۳ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک روز یکشنبه ۱۳ فروردین تنها پدیده مورد پیش بینی در تهران افزایش محسوس دمای هوا در برخی ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی آسمان آسان {خواهد بود}. همراه خود بادها معمولی افزایش دما در برخی ساعات به همان اندازه ۵ سطح سانتیگراد نسبت به ۲۴ ساعت در گذشته اجتناب کرده اند آن می باشد. {در این} مدت هیچ پدیده خاص عکس برای تهران پیش سوراخ بینی نمی شود.

پیرو این اطلاعیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به لزوم ملاحظه به هشدارهای هواشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه، بر اهمیت توجه اجتناب کرده اند اطراف زیست تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان شد:

به تابلوهای هشدار دهنده آموزشی در شهربازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های جنگلی ملاحظه کنید.

– اجتناب کرده اند در گذشته انتخاب بگیرید کدام ممکن است حدس و گمان به مکان را توقف کنید.

اجتناب کرده اند نشستن در حاشیه از دره ها، صخره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها .

اجتناب کرده اند قرار تکل در مناطقی کدام ممکن است پوشش گیاهی فراوان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت کافی اجتناب کرده اند آنها ندارید .

– تحمیل منقل سوزی {در سراسر} پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های جنگلی ممنوع است مگر در مناطقی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان محدوده همراه خود وسایل مورد نیاز تحمیل شده است.

– در صورت برپایی چادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادر دقت کنید کدام ممکن است اجاق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ های تهیه شام ​​ در اطراف اجتناب کرده اند چادر هر دو سطح اجتناب کرده اند چادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به جهت وزش باد قرار گیرند.

دستورالعمل های زیر بر اشیا زیر تأکید دارند:

اجتناب کرده اند گذاشتن کودکان در ماشین .

اجتناب کرده اند تفریحی کودکان در آزادراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه ها .

– اگر برنامه ریزی می کنید در روز شخصیت در امتداد طرف رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جویبارها بروید، حتما اجتناب کرده اند جریان های از حداکثر رودخانه ها فضا بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب فرزندان شخصی باشید.

– مراقب باز کردن چاه در فراگیر شهر باشید.

– محل اجاق با بیرون هیزم همراه خود کف ماسه ای سمباده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاق ها کنار هم قرار دادن هستند به همان اندازه اجتناب کرده اند شعله ور شدن منقل در سایر نیمه های پارک جلوگیری شود.

در کنار از گرفتن کپسول منقل نشانی، کپسول پودری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه ای شامل وسایل کمک های اولین مورد استفاده قرار گیرد در مواقع حیاتی حیاتی است.

– در صورت وزش باد در قلمرو اجتناب کرده اند منقل سوزی در شهربازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها .

یادتان باشد وقتی کارتان تمام شد منصفانه ته سیگار، هیزم نیمه نابود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال در موجود در اجاق ها روشن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضمانت مناسب آنها را زیر پایین دفن کنید.

– چراغ سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن را در محل امنی برای اشخاص حقیقی بخصوص کودکان نصب کنید.

– فراگیر شخصی را حداقل ۱۰ متر در اطراف اجتناب کرده اند برگ های خشک بوته ها، جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خش را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله آلوده نشده کنید از از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرقه باعث منقل سوزی فوری تبدیل می شود.

– در صورت خواستن به استفاده اجتناب کرده اند لامپ روغنی اجتناب کرده اند ظروف روغنی دربسته همراه خود قابلیت کم بیشترین استفاده را ببرید.

اجتناب کرده اند روشن کردن منقل در زیر دکل های انرژی الکتریکی فشار محکم ، از انجام ندادن آن ممکن است فاجعه آمیز باشد.

اجتناب کرده اند ریختن داروها به حالت اشتعال مشابه روغن، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره روی منقل به صورت جداگانه .

برای احتراق داروها اجتناب کرده اند الکل استفاده نکنید.

اجتناب کرده اند تحمیل منقل سوزی های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره قابل مدیریت .

اجتناب کرده اند تحمیل منقل در فضاهای محدود .

مثبت شوید کدام ممکن است منصفانه کپسول منقل نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه زمینه کمک های اولین در ماشین دارید.

– حتما در گذشته اجتناب کرده اند توقف محل منقل را خاموش کنید.

– {زباله ها} را مخلوط آوری نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله خاکستر را رها کنید.

این آگهی می افزاید:

اجتناب کرده اند ریختن زباله به اطراف زیست .

– هنگام خروج اجتناب کرده اند جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرجگاه ها پیشنهاد تبدیل می شود {زباله ها} را در کیسه مخصوص ریخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محل مناسبی خارج اجتناب کرده اند جنگل قرار دهید.

{در این} دستورالعمل های درمورد به اقدامات حفاظتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبتی در صورت بروز خطراتی مشابه طوفان، صاعقه، منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

– در صورت رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر به محل امنی بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در ماشین هستید ماندن در آن ایمن تر اجتناب کرده اند سطح درگیر شدن است. محل قرارگیری ایمن جایی است کدام ممکن است نباید نزدیک لوله های آب، دکل های انرژی الکتریکی، سازه های فولادی، دودکش ها، ایستگاه های فشار محکم، سیم خاردار، تک بوته ها هر دو روی تپه ها قرار بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این محل قرارگیری ها دوری کنید.

اگر لباس مصدوم گیر کرد، هیکل او را همراه خود منصفانه ملحفه هر دو ملحفه مرطوب بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین بغلتانید.

این اطلاعیه در طولانی مدت می افزاید: در صورت بروز منقل سوزی هر دو حادثه ضمن محافظت خونسردی شخصی، در اسرع وقت همراه خود شماره تلفن ۱۲۵ (مقر گردان منقل نشانی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز حادثه هر دو خانه شکنی همراه خود پلیس اورژانس همراه خود شماره ۱۱۰ تصمیم بگیرید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدگی از محسوس را گزارش دهید.