دستاورد علمی شگفت انگیز؛ حالا ما نمی توانیم "زبان" "اجازه بدید ببینم"
این دانشمندان بر این باورند که دستگاه جدید آنها حتی برای فعالیت های ورزشی نیز قابل استفاده است. آنها می گویند با چند ترفند، این فناوری در نهایت می تواند به ابزار قابل اعتمادتری برای کمک به نابینایان و حتی ناشنوایان تبدیل شود.