درخواست بازیگر پیشکسوت سینما از رئیس جمهور (فیلم)
محمد کاسبی ساعاتی قبل از ترخیص از بیمارستان از رئیس جمهور درخواستی کرد.