دبیرکل امر به معروف و نهی از منکر کردستان: نهادهای دولتی باید افراد بی حجاب را از مجموعه خود اخراج کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان: اکنون دشمن جنگ همه جانبه ای را علیه کشور آغاز کرده است که در آن تخریب ترکیبی اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی شده است.